V samostojni Sloveniji

V letu 1991 je Slovenija postala samostojna država. V osamosvojitveni vojni junija in julija tega leta so gasilci odigrali zelo pomembno vlogo, saj so člani izvajali naloge civilne zaščite. Le sreča in modrost tedanjega državnega vodstva je doprinesla, da se vojna ni razplamtela in da ni bilo potrebnih več posegov in ni prišlo do hujših žrtev.

Leta 1993 so kupili  tudi novo prenosno motorno brizgalno znamke Ziegler, tipa 8/8, s kapaciteto 800 litrov vode na minuto. Botri (sponzorji) te pridobitve so bili Franc Adam, Janez Jus st, Adolf Kopše st., Jože Žnidarko, Greta Dolšak, Marjan Korže in Franc Egartner.

Prevzem motorne brizgalne Ziegler

Leta 1994 so od Prostovoljnega gasilskega društva Biš kupili rabljeno avtocisterno Tam T-150, ki je lahko na požarišče pripeljala večjo količino vode za gašenje. Operativni člani so bili zelo veseli. Botri so bili Jože Žnidarko, Šušteršič, Franc Adam, Janez Jus st. in Alojz ter Greta Galun.

Prevzem avtocisterne TAM 150

V letih od 1995 do 2000 so se v PGD Stoperce nadaljevale uspešne aktivnosti, prišlo pa je tudi do velikih organizacijskih sprememb. Tudi v tistem času je bil dan velik poudarek na pridobivanju mladih članov z organizacijo tečajev za pionirje in tečajev za gasilce. Zaradi novih pravil pa so v PGD v tem času lahko izvajali le osnovni tečaj za gasilca, nadaljevalni se je izvajal v GZ.

Leta 1995 je stopil v veljavo nov Zakon o lokalni samoupravi, na podlagi katerega je bilo ustanovljenih veliko število manjših občin, med njimi tudi Občina Majšperk. Leta 1996 se je na podlagi te nove politične organiziranosti izvršila tudi reorganizacija gasilstva na lokalni ravni. Tako je iz dotedanje Gasilske zveze Ptuj nastalo več novih manjših Gasilskih zvez med njimi Gasilska zveza Majšperk, v katero je bilo sprva vključenih šest PGD (Majšperk, Majšperk-Breg, Medvedce, Ptujska Gora, Žetale in Stoperce). Kasneje se je ustanovila še Občina Žetale in PGD Žetale se je iz GZ Majšperk izključilo. Spremeni se način financiranja gasilske dejavnosti. Društvo dobi letno nekaj proračunskih finančnih sredstev za izvajanje javne gasilske službe po pogodbi med Občino in društvom. V organih Občine Majšperk je sprejet sklep, da se investicije v opremo in tehnična sredstva delijo med Občino in Prostovoljnim gasilskim društvom na polovico. To velja še danes (2008), vendar ni v skladu z veljavno zakonodajo in za društva, ki delujejo na ekonomsko slabo razvitem območju kot je naše, izredno nepravično in težavno. Tega leta Prostovoljno gasilsko društvo Stoperce proslavi 60. obletnico delovanja, pri tem priredi kulturno prireditev, katera poteka v Domu krajanov Stoperce junija 1996. Zaslužnim članom so podeljena različna odlikovanja.

Leta 1998 so stoperški gasilci prenovili celotno ostrešje in kritino na zgradbi, ki jo že nekaj časa lahko imenujemo Stoperški gasilski dom. Pri tem so pomagali tudi krajani.

Prekrivanje strehe na gasilskem domu

Uredili smo notranjost svojih prostorov. V avtocisterno smo vgradili črpalno-tlačni agregat, ob nakupu je bilo namreč to vozilo opremljeno z dvema motornima brizgalnama MB Tomos 300 litrov. Kadrovsko se je v tem času društvo okrepilo z več nižjimi gasilskimi častniki in dvema gasilskima častnikoma. To sta postala Lorber Anton in Golob Ivan.

V letu 2000 je društvo izvajalo naslednje aktivnosti. Kupilo je rabljeno orodno vozilo TAM, T-85, ki je zamenjalo dotedanje starejše in po moči slabše orodno vozilo TAM T-70. Zaradi suše so gasilci z avtocisterno opravili veliko prevozov pitne vode posameznim gospodinjstvom.