Na podlagi 27. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva, Stoperce z dne 15. 2. 2013, je Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Stoperce na svojem zasedanju, dne 3. 11. 2017, sprejel naslednji

 

 

PRAVILNIK

o kandidacijskem postopku za volitve

organov in funkcionarjev za obdobje 2018 do 2023

 

 

I. SPLOŠNO

 

1. člen

(vsebina urejanja)

S tem pravilnikom se urejajo sestava, imenovanje in naloge Kandidacijske komisije, kandidacijski postopek ter postopek izvolitve predsednika, poveljnika, članov Upravnega odbora, članov Poveljstva, predsednika in članov Nadzornega odbora ter predsednika in članov Disciplinske komisije Prostovoljnega gasilskega društva Stoperce (v nadaljevanju: PGD) za mandatno obdobje 2018 do 2023 (med XVII. in XVIII. Kongresom GZS).

 

II. KANDIDACIJSKA KOMISIJA

 

2. člen

(sestava in imenovanje Kandidacijske komisije)

(1) Kandidacijska komisija ima 3 člane.

(2) Kandidacijsko komisijo s sklepom imenuje Upravni odbor PGD, ki določi tudi predsednika komisije.

(3) Članstvo v Kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za funkcionarja.

 

3. člen

(naloge Kandidacijske komisije)

(1) V roku 15 dni od imenovanja Kandidacijske komisije skliče predsednik kandidacijske komisije prvosejo Kandidacijske komisije.

(2) Na prvi seji člani Kandidacijske komisije:

1. opredelijo volilna opravila volilnega Občnega zbora PGD v letu 2018 in rok za njihovo izvedbo (v nadaljevanju rokovnik);

2. opredelijo vsebino razpisa kandidacijskega postopka.

(3) Rokovnik in razpis kandidacijskega postopka se objavita na oglasni deski PGD.

 

4. člen

(razpis kandidacijskega postopka)

Razpis kandidacijskega postopka vsebuje:

- navedbo organov in funkcionarjev, za katere poteka kandidacijski postopek in njihovo število;

- mandatno obdobje;

- pogoje in rok za kandidiranje;

- obvezne podatke pisnih kandidatur;

- predlagatelje kandidatov in izvolitve.

 

 

 

 

III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 

5. člen

(splošna določba)

(1) Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

(2) Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do roka, določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira.

(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji najkasneje 31 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora PGD oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo.

 

6. člen

(splošni pogoji)

Kandidat za predsednika, poveljnika, predsednika in člana Nadzornega odbora PGD ter predsednika Disciplinske komisije je lahko vsak polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

 

7. člen

(posebni pogoji za predsednika PGD in namestnika predsednika PGD)

(1) Kandidat za predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut PGD.

(2) Kandidat za namestnika predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni za predsednika PGD.

8. člen

(posebni pogoji za poveljnika PGD)

Kandidat za poveljnika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

 

9. člen

(posebni pogoji za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike)

(1) Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

(2) Kandidat za podpoveljnika oziroma za pomočnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

10. člen

(posebni pogoji za predsednika in člane Nadzornega odbora)

Kandidati za predsednika in člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD.

 

11. člen

(predlagatelji kandidatov)

(1) Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov. Kandidate za poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 operativnih članov.

(2) Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik, v skladu s Statutom.

(3) Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik.

 

12. člen

(predstavitev kandidatov)

Kandidati za predsednika oziroma poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in razvoj PGD za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa PGD. Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in  člane Upravnega odbora, kandidati za poveljnika PGD pa kandidate za namestnika poveljnika in člane Poveljstva. Predstavitve se opravijo na članskem sestanku ali volilnem Občnem zboru.

 

13. člen

(objava liste kandidatov)

(1) Kandidacijska komisija 30 dni pred zasedanjem volilnega Občnega zbora PGD na oglasni deski PGD objavi listo kandidatov za posamezne funkcije v PGD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(2) Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, stopnjo splošne izobrazbe in gasilski čin.

 

IV. POSTOPEK IZVOLITVE

 

14. člen

(izvolitev predsednika in poveljnika)

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika PGD oziroma za poveljnika PGD kandidate, ki imajo predpisano podporo.

 

15. člen

(izvolitev namestnika predsednika in članov Upravnega odbora)

(1) Predsednik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru PGD, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika predsednika PGD.

(2) Predsednik PGD, izvoljen na volilnem občnem zboru PGD, predlaga v izvolitev člane Upravnega odbora.

16. člen

(izvolitev namestnika poveljnika in članov Poveljstva)

(1) Poveljnik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru PGD, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika poveljnika in člane Poveljstva. 

 

17. člen

(izvolitev predsednika in članov Nadzornega odbora)

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate, ki so jih predlagali člani PGD, izpolnjujejo pogoje za opravljanje te funkcije in so podali pisno soglasje.

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

18. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski PGD.                

 

 

Številka: 230/2017-DejanK

Datum: 3. 11. 2017

Predsednik PGD:

Adolf Kopše